Tàu PSV 3300

Tàu PSV 3300

Thông số cơ bản

Chiều dài     Lmax    =    80.00 m                                                                                           

Chiều rộng    B         =    16.20 m

Chiều cao      H        =     7.50 m

Mớn nước      T       =      5.00 m

 Trọng tải       Dw     =      1500 tấn

Tốc độ tối đa  S       =      13.50 dặm/giờ

Công dụng : Tàu dịch vụ cho các dàn khoan dầu khí

Hình ảnh