Tàu chở khí hóa lỏng - VIETGAS 02

Tàu chở khí hóa lỏng - Kí hiệu : VIETGAS 02

Thông số cơ bản

Chiều dài     Lmax    =    92.12 m                                                                                           

Chiều rộng    B         =    14.00 m

Chiều cao      H        =     6.50 m

Mớn nước      T       =      5.00 m

Trọng tải         Dw    =     2500 tấn

Thuyền viên   k       =      24 người

Hoàn Thành: 2001