Quy chế quản lý DN

IMO: QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ BÁO CÁO TIÊU THỤ DẦU NHIÊN LIỆU TÀU BIỂN
Công đoàn Công ty đóng tàu Hạ Long tặng quà cho đồng bào xã nghèo Thanh Sơn huyện Ba Chẽ.